INTRODUKTION

 
 


VAD ÄR ADVAITA VEDANTA/ICKEDUALITET?


Föreställ dig en guldring.

Om jag ber dig att behålla guldet men räcka mig ringformen så kommer du att finna det omöjligt. Varför?

Jo, därför att själva ringformen saknar substantiell existens. Ringformen är enbart en form, och totalt beroende av en underliggande substans (nämligen guldet). Enbart guldet har substantiell existens, och kan anta oändligt antal former utan att upphöra vara guld. Guldet är inte beroende av någon specifik form, men samtliga potentiella former (t.ex. guldarmband, guldhalsband) är beroende av guldet och kan ej separeras från det. Guldet är i detta exempel en substans och inte en form. I den slutliga analysen - då vi skiljer det ultimat verkliga från det icke-substantiella - är dock även guld en form, beroende av t.ex. atomer, partiklar, kvarkar, etc. (vilka samtliga är former), och är dessutom differentierarbar från silver, brons, vatten, etc (vilka samtliga är former). Form/Former är alltid beroende av något underliggande, något mer fundamentalt, och då en oändlig kedja av beroendeskap/former att bärga Existens skulle leda till en oändlig omöjlig regression (som om en person nedsjunken i kvicksand skulle kunna dra upp sig själv via sitt hår om bara hårstråna var oändliga till antal; tanken är absurd) kräver sund logik något absolut fundamentalt, något substantiellt, något vars själva essens/natur är icke-negerbar existens.
Här är ett sätt att klargöra det ytterligare: ta apparaten på vilken du läser det här just nu. Apparaten existerar, eller hur? Annars skulle du såklart inte se den framför dig (och inte heller kunna läsa det här just nu). Men vad är dess relation till existens? Är existens själva apparatens natur/essens? Eller är existens ett attribut som apparaten har (liksom en ros kan ha attributet ”röd”)? Svaret är ingetdera - varför? Jo, därför att om existens vore apparatens natur/essens så skulle apparaten alltid ha existerat och aldrig kunnat börja och/eller upphöra existera (ty existens = existens, och existens är aldrig icke-existens). Vad som inte existerar (icke-existens) kan inte negera existens, och existens kan inte negera existens (”eld bränner inte eld, vatten kan inte dränka vatten”). Men apparaten har uppenbarligen en begynnelse och ett förmodat slut, och existens kan därför inte vara dess natur/essens. Och om existens vore ett attribut till apparaten så skulle attributet (i egenhet av att vara existens) alltid ha existerat och därmed överskrida apparaten, och att då påstå existens tillhöra apparaten vore ungefär lika absurt som att påstå havsvattnet tillhöra vågen (havsvattnet vara ett attribut till vågen) eller guldet tillhöra ringformen (vara ett attribut till ringformen). Sanningen är att existens inte är en pluralitet av attribut tillhörande en pluralitet objekt. Det är tvärtom: pluraliteten av objekt är ”modaliteter” av en och samma enhetliga, ickedualistiska, dellösa och transcendentala existens.

Huvudbudskapet hos Advaita Vedanta ("A-dvaita" är sanskrit och betyder "inte-två" därav Icke-dualitet/icke-dualism) är att det enbart existerar en enda substans (och med "substans" menas här inte en materiell spatio-temporal substans), och att denna enda substans (vilken är tidlös, formlös, oföränderlig, icke-upplevelsebar, opersonlig, all-närvarande och gränslös) underligger och överskrider alla de former som utgör vad som normalt refereras till som "verkligheten". Denna substans är det enda substantiella som existerar, och därför den enda verkligheten, allt annat är enbart former som denna substans ”antar” (utan att vara identisk med dessa former, liksom guldet ej är identiskt med ringformen).

Exempel på former som denna enda substans just nu ”antar” är t.ex. alla materiella objekt (däribland ”din” kropp), upplevelsen av att läsa det här, ”dina” förnimmelser, tankar, och känslor, samt själva rum-tiden. Då enbart en enda substans (och vilken är dellös) existerar är all seperation mellan nämnda exempel enbart något icke-substantiellt.

Vedanta "avslöjar" ("Vedanta" hänvisar till kunskap och metoder hämtade och tolkade från Upanishaderna, vilka utgör slutportionen av de vediska skrifterna; själva ordet "Vedanta" betyder "slutet/kulminationen på all kunskap” och refererar både till slutportionen av de vediska skrifterna och att detta är den högsta och slutgiltiga självkunskapen) att den begränsade temporära person du antar att du är enbart är ett felaktigt antagande, saknar substantiell existens, och enbart existerar som en substanslös projicering, ett ihåligt koncept. Din Sanna Identitet är Den Absoluta och Enda "Substansen" som underligger och överskrider alla former (inklusive den begränsade temporära upplevelsen som rymmer det felaktiga antagandet av en faktisk person). Denna "substans" är inget mystiskt, exotiskt eller speciellt, utan är det mest ordinära och vardagliga som existerar; denna "substans" är du, Rent Gränslöst Formlöst Handlingslöst Bekymmerslöst Ickedualistiskt Medvetande (i vilken upplevelsen av att vara någon som läser det här just nu projiceras).

Denna Enda och Absoluta "Substans" kan inte beskrivas med något namn, men traditionella namn/begrepp som brukar användas för att kunna tala om det här är till exempel "Rent Medvetande", "Det Absoluta", "Brahman", "Självet", eller helt enkelt ”Det" (sanskrit: Tat).

Vad är substantiellt (substans, satya) och vad är icke-substantiellt (form, mithya)? Enbart det som är evigt, oföränderligt, självständigt och all-närvarande är substantiellt (substans, satya), medan allt som är temporärt och föränderligt är icke-substantiellt (form, mithya). Liksom en våg på havet inte framträder ur ingenting utan är alltigenom vatten som antagit formen av en våg, så är hela detta universum med dess skenbara mångfald av objekt och varelser inte något substantiellt som framträtt ur ingenting, utan blott en mångfald av substanslösa former som tillsammans definierar ett substanslöst universum. Du är substansen. Du är Brahman, det gränslösa Självet. Precis som varje våg på havet tycks ha sin egen unika existens med sina egna unika egenskaper (en viss temperatur, höjd, skumnivå etc.) men egentligen är alltigenom och enbart vatten, så tycks varje påstått objekt och påstådd person ha sin egen unika existens med sina egna unika egenskaper (en viss höjd, omkrets, form, funktion, personlighet, självmedvetenhet, upplevelseinnehåll, relation till andra, etc.) men är egentligen alltigenom och enbart Rent Gränslöst Medvetande. Ur ett absolut substantiellt perspektiv sker ingenting alls: Rent Gränslöst Medvetande förblir ständigt Rent Gränslöst Medvetande! Ur ett relativt substanslöst perspektiv sker en ständig dans av rörelser och former. Du är Rent Gränslöst Medvetande, och inte en form i dansen av rörelser och former. Precis som en kollapsande våg inte kan utplåna vattnet så kan ingen kollaps av form(er) utplåna dig. Att identifiera sig med en kropp, en upplevelse, ett koncept, ett perspektiv, en personlighet etc. vore som om vattnet som utgör ett oändligt hav identifierade sig med en våg (eller en bunt vågor) och trodde detta vara dess sanna identitet.

För att lära känna saltvatten behöver du inte dricka de sju haven; en klunk är nog. På samma sätt behöver du enbart förstå vad det innebär att din sanna identitet är rent gränslöst oföränderligt handlingslöst bekymmerslöst ickedualistiskt ordinärt medvetande för att lära känna hela verklighetens essens. Precis som relationen mellan vattnet och en våg är densamma för samtliga vågor (och samtliga möjliga vågor) så är relationen densamma mellan dig och varje objekt (och varje möjligt objekt). Vågen är inget annat än vatten, men vattnet är inte vågen (ty vattnet var före, under, samt efter vågen). Samtliga objekt är du, men du är inte objekten. Vattnet kan inte färdas från en del av havet till en annan del av havet, ty vattnet är hela havet. Du kan inte färdas någonstans, ty du är redan överallt. Allt är beroende av dig.

Advaita Vedanta är ett kunskapsmedel som genom en oerhört förädlad och sofistikerad metodik
undersöker och analyserar din tillvaros alla aspekter tills alla felaktiga identifikationer och antaganden är utplånade och enbart kunskapen/insikten om din sanna gränslösa ickedualistiska identitet kvarstår. Advaita Vedanta handlar inte om att tvinga fram någon slags udda upplevelse. Detta kan tyckas märkligt då allt i din upplevelse just nu tycks bekräfta bortom alla tvivel att du är en separat substantiell person med en viss personlighet, existerande i en kontext av separata substantiella objekt och substantiella personer. Nyckelordet här är "tycks", därför att upplevelsen enbart "tycks" bekräfta detta, men sanningen är att din upplevelse just nu verkligen bekräftar något helt annat, något så uppenbart att nästan alla missar det. Advaita Vedanta är det mest effektiva kunskapsmedlet för att leda dig till sann upplysning.

En djup frihet, frid, och förundran breder ut sig! Livet tas för vad det verkligen är: en ansträngningslös, oproblematisk och underhållande ”drömföreställning”.

shd1jpg